Πλαίσιο

Πρόγραμμα Συνεργασίας Interreg V-A «Ελλάδα - Ιταλία 2014-2020»

Η Ελλάδα και η Ιταλία, δύο γειτονικές χώρες με πλούσιο και κοινό παρελθόν, έχουν αποκτήσει 25ετή και πλέον εμπειρία από τη συνεργασία τους που ξεκίνησε το 1990 και συνεχίζεται μέχρι σήμερα.

Το Πρόγραμμα Συνεργασίας Interreg V-A «Ελλάδα – Ιταλία 2014-2020» αποτελεί Πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας που στοχεύει στην υποστήριξη δημόσιων φορέων και τοπικών οργανισμών για την ανάπτυξη διασυνοριακών έργων και πιλοτικών δράσεων καθώς και για τη δημιουργία νέων πολιτικών, προϊόντων και υπηρεσιών, με τελικό στόχο τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών.

Σε στρατηγικό επίπεδο, το Πρόγραμμα θα ενισχύσει την καινοτομία σε μια σειρά πεδίων όπως η γαλάζια ανάπτυξη, ο τουρισμός και ο πολιτισμός, η αγροδιατροφή και οι πολιτιστικές και δημιουργικές βιομηχανίες.

Το Πρόγραμμα στοχεύει να μεγιστοποιήσει την απόδοση των 123 εκ. ευρώ που χρηματοδοτούνται κατά 85% από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και κατά 15% από 2 κράτη μέλη Ελλάδα και Ιταλία μέσω της εθνικής συγχρηματοδότησης.

Οι τρεις Άξονες Προτεραιότητας του Προγράμματος είναι:

 1. Καινοτομία και ανταγωνιστικότητα
 2. Ολοκληρωμένη περιβαλλοντική διαχείριση
 3. Πολυτροπικό Σύστημα Αειφόρου Μεταφοράς

ΑΠ 1: Καινοτομία και ανταγωνιστικότητα

Άξονας Προτεραιότητας 1: Καινοτομία και ανταγωνιστικότητα

Η καινοτομία και η ανταγωνιστικότητα στοχεύουν στην αύξηση της ικανότητας των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων να συμμετάσχουν σε δραστηριότητες έρευνας και ανάπτυξης που θα οδηγήσουν σε καινοτόμα προϊόντα, διαδικασίες και υπηρεσίες. Ο τελικός στόχος των δράσεων του εν λόγω Άξονα του Προγράμματος είναι η συμβολή στην οικοδόμηση ισχυρής οικονομίας με βάση τις εξαγωγές και η ενίσχυση συγκεκριμένων τομέων ανάπτυξης -ως μπλε ανάπτυξη- καθώς και όλων των δραστηριοτήτων που συνδέονται με τη θάλασσα και τις δημιουργικές, πολιτιστικές και γεωργικές βιομηχανίες τροφίμων.

Η καινοτομία και η ανταγωνιστικότητα αναγνωρίζονται στην Ευρωπαϊκή Στρατηγική «Ευρώπη 2020» ως σημαντική πρόκληση για τις Περιφέρειες που αντιμετωπίζουν διεθνή ανταγωνισμό. Ταυτόχρονα αποτελούν κινητήριο μοχλό για τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας στην περιοχή παρέμβασης του Προγράμματος, η οποία πλήττεται ιδιαίτερα από το υψηλό ποσοστό ανεργίας.

Ειδικοί Στόχοι

 • 1. Παροχή υπηρεσιών υποστήριξης της καινοτομίας και ανάπτυξη διασυνοριακών συμπλεγμάτων για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας,
 • 2. Υποστήριξη της εκκόλαψης καινοτόμων εξειδικευμένων πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων σε θεματικούς τομείς ενδιαφέροντος στην περιοχή παρέμβασης του Προγράμματος

ΑΠ 2: Ολοκληρωμένη περιβαλλοντική διαχείριση

Άξονας Προτεραιότητας 2: Ολοκληρωμένη περιβαλλοντική διαχείριση

Ο δεύτερος Άξονας Προτεραιότητας στοχεύει:

 • στη διευκόλυνση της ανάπτυξης και της εφαρμογής κοινών προσεγγίσεων για τη διαχείριση του περιβάλλοντος,
 • στη στήριξη της αξιοποίησης της πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς και
 • στην προώθηση κοινών δυνατοτήτων και ευθυνών στον τομέα της προστασίας του περιβάλλοντος και της πρόληψης των κινδύνων.

Η προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και της βιοποικιλότητας, η προώθηση της πολιτιστικής κληρονομιάς σε συνάρτηση με την ανάπτυξη βιώσιμων τουριστικών δραστηριοτήτων και η εισαγωγή φιλικών προς το περιβάλλον τεχνολογιών για την καταπολέμηση της αυξανόμενης ρύπανσης στη διασυνοριακή περιοχή αποτελούν κοινή πρόκληση για το Πρόγραμμα.

Ειδικοί στόχοι του Άξονα Προτεραιότητας 2 είναι:

 • 1. Η αξιοποίηση της πολιτιστικής κληρονομιάς και των φυσικών πόρων ως εδαφικού πλεονεκτήματος της περιοχής του Προγράμματος,
 • 2. Η βελτίωση των σχεδίων κοινής διαχείρισης και διακυβέρνησης για τη βιοποικιλότητα των παράκτιων και αγροτικών οικοσυστημάτων, με προσοχή στους φυσικούς πόρους και στις προστατευόμενες περιοχές και στην ανάπτυξη μέτρων προστασίας του περιβάλλοντος
 • 3. Η ανάπτυξη και δοκιμή καινοτόμων τεχνολογιών / εργαλείων για τη μείωση της θαλάσσιας και ατμοσφαιρικής ρύπανσης

ΑΠ 3: Πολυτροπικό Σύστημα Αειφόρου Μεταφοράς

Άξονας Προτεραιότητας 3: Πολυτροπικό Σύστημα Αειφόρου Μεταφοράς

Ο τρίτος Άξονας Προτεραιότητας στοχεύει στην ανάπτυξη ενός βιώσιμου συστήματος μεταφορών για περιφερειακές και διασυνοριακές συνδέσεις στην περιοχή παρέμβασης του Προγράμματος, συμπεριλαμβανομένων των εσωτερικών πλωτών μεταφορών και των θαλάσσιων μεταφορών, των λιμένων, των πολυτροπικών ζεύξεων και της υποδομής των αερολιμένων.

Η προώθηση μιας αποδοτικής και φιλικής προς το περιβάλλον κινητικότητας, συμπεριλαμβανομένων των μεταφορών χαμηλού θορύβου και χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, η προσβασιμότητα στις μεταφορικές υποδομές, ο συντονισμός των διασυνοριακών συστημάτων και διαδικασιών μεταφορών και η ενσωμάτωση σε περιφερειακά, εθνικά και διασυνοριακά σχέδια μεταφορών είναι οι κύριοι στόχοι του τρίτου Άξονα.

Ειδικοί στόχοι του Άξονα Προτεραιότητας 3 είναι:

 • 1. Η ενίσχυση των θαλάσσιων μεταφορών, της ικανότητας ναυτιλίας μικρής κλίμακας και της διασυνοριακής διασύνδεσης με τα πλοία,
 • 2. Η βελτίωση του διασυνοριακού συντονισμού μεταξύ των ενδιαφερόμενων φορέων στον τομέα των μεταφορών όσον αφορά στην εισαγωγή πολυτροπικών φιλικών προς το περιβάλλον λύσεων.

Προϋπολογισμός Προγράμματος

Το πρόγραμμα έχει συνολικό προϋπολογισμό 123.176.896 ευρώ και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΤΠΑ) κατά 85% και από τα δύο κράτη μέλη μέσω της εθνικής συγχρηματοδότησης κατά 15%, για την προγραμματική περίοδο 2014-2020.

Περιφέρειες που συμμετέχουν

ΙΤΑΛΙΑ

 • Περιφέρεια Puglia: Επαρχία Φότζια, Μπάρι, Μπρίντιζι, Λέτσε, Μπαρλέτα –Άντρια -Τράνι (ΒΑΤ), Τάραντας.

ΕΛΛΑΔΑ

 • Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας (Αιτωλοακαρνανία, Αχαΐα, Ηλεία),
 • Περιφέρεια Ιονίων Νήσων (Ζάκυνθος, Κέρκυρα, Κεφαλονιά, Λευκάδα) και
 • Περιφέρεια Ηπείρου (Άρτα, Θεσπρωτία, Ιωάννινα, Πρέβεζα).

Έργο συγχρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαϊκή Ένωση, το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και Εθνικούς Πόρους της Ελλάδας και της Ιταλίας.

Καινοτομία & Ανταγωνιστικότητα

Η ιστοσελίδα αυτή έχει παραχθεί με την οικονομική βοήθεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα περιεχόμενα της ιστοσελίδας αποτελούν αποκλειστική ευθύνη των εταίρων του έργου και δεν μπορούν σε καμία περίπτωση να ληφθούν ότι εκφράζουν τις απόψεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των συμμετεχουσών χωρών, της Διαχειριστικής Αρχής και της Κοινής Γραμματείας.