ΤΟ ΕΡΓΟ

Εταίροι

Το έργο υλοποιείται από την Περιφέρεια Ηπείρου σε συνεργασία με την Ένωση Μετακινούμενων Κτηνοτρόφων Ηπείρου, την Ένωση Επαρχιών Απουλίας, τη Συνομοσπονδία Ιταλών Αγροτών του Μπάρι και το Εμπορικό Επιμελητήριο της Φότζια, ενώ το Ελληνο-Ιταλικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης συμμετέχει ως παρατηρητής εταίρος.

Δράσεις

Πολυεπίπεδες δράσεις ενίσχυσης της παραγωγής μηρυκαστικών και της αγροδιατροφικής επιχειρηματικότητας, με βάση την τοπική γαλακτοπαραγωγική και κρεοπαραγωγική παράδοση της περιοχής Ελλάδας-Ιταλίας. Οι δράσεις περιλαμβάνουν Ανάπτυξη νέων προϊόντων, Καινοτόμων διαδικασιών, Εξειδικευμένων μελετών, Εργαστήρια για stakeholders, Στρατηγικές branding και προωθητικές δραστηριότητες.  

Αποτέλεσμα

Περισσότερο διαδεδομένα τοπικά αγροδιατροφικά προϊόντα και παραγωγή νέων προϊόντων τυριού και κρέατος με αναπτυξιακές ευκαιρίες για πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις της διασυνοριακής περιοχής.

Προϋπολογισμός

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου είναι 841.712,40 ευρώ και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και Εθνικούς Πόρους της Ελλάδας και της Ιταλίας.

Διάρκεια

Η συνολική διάρκεια του έργου είναι 24 μήνες. Το έργο ξεκίνησε την 1η Νοεμβρίου 2018 και αναμένεται να ολοκληρωθεί στις 31 Οκτωβρίου 2020.

Χώρες

Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος Συνεργασίας Interreg V-A «Ελλάδα-Ιταλία 2014-2020».

Έργο συγχρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαϊκή Ένωση, το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και Εθνικούς Πόρους της Ελλάδας και της Ιταλίας.

Καινοτομία & Ανταγωνιστικότητα

Η ιστοσελίδα αυτή έχει παραχθεί με την οικονομική βοήθεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα περιεχόμενα της ιστοσελίδας αποτελούν αποκλειστική ευθύνη των εταίρων του έργου και δεν μπορούν σε καμία περίπτωση να ληφθούν ότι εκφράζουν τις απόψεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των συμμετεχουσών χωρών, της Διαχειριστικής Αρχής και της Κοινής Γραμματείας.